اپوکسی سنگ EPOFIX


اپوکســی سنــــگ K801


شرح محصول:
محصولی بر پایه رزین اپوکسی پلی آمین با ویسکوزیته فوق العاده کم و ژل تایم بالا جهت افزایش استحکام انواع اسلب سنگ و نیز انواع کوپ سنگ جهت وکیوم به کار میرود.
از خصوصیات این محصول ویسکوزیته پایین، نفوذ پذیری عالی، زرد گرای ناچیز و ژل تایم بالا در ضخامت های زیاد می باشد.

موارد مصرف:
• کارخانجات تولید سنگ،جهت پوشش پشت و روی اسلب سنگ
• کارخانجات تولید سنگ جهت امور وکیوم کوپ سنگ
• قابل مصــرف جـهت انـواع سنــگ هـای ساختمانی و زینتی نظیر مرمر مرمریت، تراورتن و گرانیت

خواص و اثرات:
• قدرت چسبندگی بالا
• سهولت و سرعت اجرا
• استحکام مکانیکی بالا
• قابلیت داشتن تنوع رنگ

شرایط نگهداری:
این محصول در فضای سر بسته و دور از رطوبت و اشعه مستقیم آفتاب و آتش، در دمای 35-5 درجه سانتی گراد در بسته بندی اولیه نگه داری شود.

آماده سازی سطح:
سطح مورد نظر می بایست به خوبی تمیز، خشک و عاری از هرگونه آلودگی، چربی و گرد و غبار و رطوبت باشد.

نکات ایمنی:
این محصول قابل اشتعال بوده و مجری موظف است ضمن مطالعه و رعایت شرایط MSDS این محصول، در هنگام مصرف از دستکش ایمنی استفاده نماید.

روش اعمال:
ابتدا جز اول و دوم را به نسبت چهار به یک مخلوط کرده و کاملا بهم بزنید تا یکنواخت گردد سپس روی سطح مورد نظر اعمال نمایید در حین اجرا به نکات زیر دقت نمایید:
1- بهترین دما جهت اجرای اپوکسی 30 - 35 درجه سانتی گراد می باشد.
2- جهت جلوگیری از ایجاد شوک در اپوکسی اختلاف دمای سطح و اپوکسی می بایست کمتر از 10 درجه سانتی گراد باشد .
3- دمای بیش از 45 درجه مشکلاتی نظیر تغییر رنگ، استقامت کمتر و پوسته شدن و دمای کمتر از 20 درجه، کند شدن فرآیند ژل تایم را در پی خواهد داشت.

اپوکســی سنــــگ K701


شرح محصول:
این محصول بر پایه رزین اپوکسی با ویسکوزیته فوق العاده کم، ژل تایم بالا در ضخامت های زیاد، نفوذ پذیری عالی و زردگرایی ناچیز می باشد که جهت افزایش استحکام انواع اسلب سنگ و نیز وکیوم انواع کوپ سنگ به کار می رود.

موارد مصرف:
• کارخانجات تولید سنگ، جهت پوشش پشت و روی اسلب سنگ
• جهت امور وکیوم کوپ سنگ
• قابل مصرف جهت انواع سنگ های ساختمانی و زینتی نظیر مرمر، مرمریت، تراورتن،گرانیت و ...

خواص و اثرات:
• قدرت چسبندگی بالا
• سهولت و سرعت اجرا
• استحکام مکانیکی بالا
• قابلیت نفوذ عالی

شرایط نگهداری:
این محصول باید در فضای سربسته و به دور از رطوبت ، اشعه مستقیم آفتاب و آتش در دمای 35-5 درجه سانتی گراد در بسته بندی اولیه نگهداری شود.

آماده سازی سطح:
سطح مورد نظر می بایست به خوبی تمیز، خشک و عاری از هرگونه آلودگی، چربی و گرد و غبار و رطوبت باشد.

نکات ایمنی:
این محصول قابل اشتعال بوده و مجری موظف است ضمن مطالعه و رعایت شرایط MSDS این محصول، در هنگام مصرف از دستکش ایمنی استفاده نماید.

روش اعمال:
ابتدا جز اول و دوم را به نسبت پنج به یک مخلوط کرده و کاملا بهم زنید تا یکنواخت گردد سپس روی سطح مورد نظر اعمال نماید.

میزان مصرف:
متناسب با نوع و سطح کار

اپوکســی سنــــگ K601


شرح محصول:
محصولی بر پایه رزین اپوکسی با ویسکوزیته و ژل تایم پایین جهت افزایش استحکام انواع سنگ، فلز، چوب و...می باشد.
از خصوصیات این محصول به ویسکوزیته پایین، نفوذ پذیری عالی و ژل تایم کم می توان اشاره کرد.

موارد مصرف:
- کارخانجات تولید سنگ،جهت پوشش پشت و روی اسلب سنگ
- قابل مصرف جهت انواع سنگ های ساختمانی نظیر مرمریت، تراورتن و گرانیت

خواص و اثرات:
- قدرت چسبندگی بالا
- سهولت و سرعت اجرا
- استحکام مکانیکی بالا
- قابلیت داشتن تنوع رنگ
- بدون بو و حلال

شرایط نگهداری:
این محصول در فضای سر بسته و دور از رطوبت و اشعه مستقیم آفتاب و آتش ، در دمای 35-15 درجه سانتی گراد در بسته بندی اولیه نگه داری شود.
پیشنهاد میگردد جهت نگهداری بهتر، محصول بر روی پالت و بالاتر و دور از سرمای سطح زمین نگهداری شود .

آماده سازی سطح:
سطح مورد نظر باید به خوبی تمیز، خشک و عاری از هرگونه آلودگی، چربی و گرد و غبار و رطوبت باشد.

روش اعمال:
ابتدا جز اول و دوم را به نسبت چهار به یک مخلوط کرده و کاملا بهم بزنید تا یکنواخت گردد، سپس روی سطح مورد نظر اعمال نمایید در حین اجرا به نکات زیر دقت نمایید:
1- بهترین دما جهت اجرای اپوکسی 35-25 درجه سانتی گراد می باشد.
2- جهت جلوگیری از ایجاد شوک در اپوکسی اختلاف دمای سطح و اپوکسی می بایست کمتر از 10 درجه سانتی گراد باشد .


اپوکســی سنــــگ K501


شرح محصول:
محصولی بر پایه رزین اپوکسی با ویسکوزیته و ژل تایم پایین بوده که قابل استفاده در کارخانجات سنگبری دارای کوره های خطی جهت افزایش استحکام انواع سنگ ساختمانی می باشد.
از خصوصیات این محصول به ویسکوزیته پایین، نفوذ پذیری عالی، ژل تایم بسیار کم و سازگاری کامل با کوره های خطی می توان اشاره کرد.

موارد مصرف:
کارخانجات تولید سنگ دارای کوره های خطی جهت:
- پوشش پشت و روی انواع اسلب و تایل
- انواع سنگ های ساختمانی مرمریت،تراورتن و گرانیت

خواص و اثرات:
- قدرت چسبندگی بالا
- سهولت و سرعت اجرا
- استحکام مکانیکی بالا
- بدون بو و حلال
- ژل تایم سریع

شرایط نگهداری:
این محصول در فضای سر بسته و دور از رطوبت و اشعه مستقیم آفتاب و آتش، در دمای 35-15 درجه سانتی گراد در بسته بندی اولیه نگه داری شود.

آماده سازی سطح:
سطح مورد نظر باید به خوبی تمیز، خشک و عاری از هرگونه آلودگی، چربی و گرد و غبار و رطوبت باشد.

نکات ایمنی:
این محصول قابل اشتعال بوده و مجری موظف است ضمن مطالعه و رعایت شرایط MSDS این محصول، در هنگام مصرف از دستکش ایمنی استفاده نماید.

روش اعمال:
ابتدا جز اول و دوم را به نسبت چهار به یک مخلوط کرده و کاملا بهم بزنید تا یکنواخت گردد سپس بر روی سطح مورد نظر اعمال نمایید در حین اجرا به نکات زیر دقت نمایید:
1- بهترین دما جهت اجرای این اپوکسی 70-50 درجه سانتی گراد می باشد.
2- جهت جلوگیری از ایجاد شوک در اپوکسی اختلاف دمای سطح و اپوکسی می بایست کمتر از 10 درجه سانتی گراد باشد.